REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRO AUTOMATIC


§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca – Pro Automatic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-600) przy ul. Tadeusza Kościuszki 227, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478172, o kapitale zakładowym 250 000,00 zł, posiadającą numer REGON: 243348858 oraz NIP: PL634-282-04-88.

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.proautomatic.pl

 3. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 221 Kodeksu cywilnego).

 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego). Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a także zasady i tryb zawierania oraz wykonywania Umów Sprzedaży z Klientem oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sklep oraz Regulamin skierowane są wyłącznie do Przedsiębiorców. Produkty oferowane w Sklepie przeznaczone są do użycia profesjonalnego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Zawierając Umowę Sprzedaży Klient potwierdza, że jest ona zawarta na potrzeby prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej.

 3. Sprzedawca może weryfikować czy umowa zawierana przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego Klienta działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca może zwrócić się w tym celu do Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania zawieranej Umowy Sprzedaży z branżą lub specjalizacją Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Sklep oraz oferowane w nim Produkty nie są przeznaczone dla osób będących Konsumentami. W przypadku, w którym osoba będąca Konsumentem chciałaby zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży konkretnych Produktów oferowanych w Sklepie - osoba ta powinna przesłać zapytanie do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@proautomatic.pl w celu uzgodnienia możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży oraz indywidualnego ustalenia postanowień takiej Umowy Sprzedaży.§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

Dane kontaktowe Sprzedawcy umożliwiające Klientom skuteczny kontakt to:

  1. adres Sprzedawcy: Kościuszki 227, 40-600 Katowice,

  2. adres e-mail Sprzedawcy: sklep@proautomatic.pl

  3. numer telefonu Sprzedawcy: +48 579 900 888 - od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 16:00,

  4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy PLN: 18 2490 0005 0000 4520 1780 6373.
§ 4

Wymagania techniczne, postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

 1. Sklep umożliwia:

 1. założenie konta Klienta i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji Zamówień, przeglądanie historii zakupów, zapamiętywanie Koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostępu do archiwum Zamówień,

 2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

 3. składanie Zamówień,

 4. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

 1. Korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, w tym założenie Konta w Sklepie, stanowi świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W momencie rozpoczęcia przez Klienta korzystania z funkcjonalności Sklepu, o których mowa w poprzednim zdaniu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, smartfon,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 1. Informacje przekazywane przez Sprzedawcę, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedawcy wskazane w 1 ust. 1 Regulaminu.

 4. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

 5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji.

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana poprzez samodzielne usunięcie przez Klienta Konta w Sklepie, a także na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedawcy wskazane w §3. Regulaminu.

 8. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca niniejszym informuje, iż:

  1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

  2. Sprzedawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Klient nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Klienta w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedawca upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.§ 5

Ceny Produktów

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych informacji, w tym danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, zaakceptować Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), zapoznać się z polityką prywatności, a także złożyć inne oświadczenia oznaczone w Sklepie jako obowiązkowe.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. W przypadku usunięcia Konta przez Klienta moc traci umowa o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną.§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu jeśli już utworzono Konto (opcjonalnie).

 2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub inny przycisk zawierający równoważny komunikat). Następnie należy wybrać jedną z dwóch opcji „kontynuuj zakupy” celem wybrania kolejnych Produktów lub „Przejdź do realizacji zamówienia” (lub inne przyciski zawierające równoważne komunikaty).

 3. utworzyć Konto (jeśli nie zostało utworzone) lub zalogować się do Sklepu.

 4. wprowadzić adres i opcjonalnie dane do faktury.

 5. wybrać sposób dostawy.

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

 1. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

 2. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Klienta przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że Formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

 3. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia, w tym w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 4. Sprzedawca ma prawo do odmowy sprzedaży Produktów w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktów.§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska - przedpłata,

 2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - po przedpłacie,

 3. Przedpłata na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu złożenia zamówienia
  PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
  PLN: 18 2490 0005 0000 4520 1780 6373 (Alior Bank)
 4. Szybki przelew za pośrednictwem portalu HotPay

 1. Sprzedawca może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio widoczna w Sklepie.§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje, że zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta.

 5. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

 6. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Klientowi przed dokonaniem zakupu Produktu.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy wysyłka kurierem, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę zazwyczaj do 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania płatności za Zamówienie (z zastrzeżeniem ustępu 11 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 9. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 10. W przypadku wydłużonego terminu dostawy Sprzedawca skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie w celu poinformowania o aktualnym terminie i potwierdzenia realizacji Zamówienia.

 11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem przy odbiorze osobistym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu w siedzibie Sprzedawcy, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez pracownika Sprzedawcy. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia może być dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. Sprzedawca może też zdecydować o realizacji wysyłki zamówionych przez Klienta Produktów partami.

 5. Klient jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu Produktu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak takiego protokołu uprawnia Sprzedawcę do nieprzyjęcia zwrotu Produktu.

 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
przysługujące Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Niniejszy paragraf nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami (których status nie odpowiada statusowi Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).

 2. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 4. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

 6. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38. i art. 38a. Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta , który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 6. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

 12. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosują się odpowiednio do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi (przepisów art. 556. – art. 576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się).

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w §3 Regulaminu.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 2. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie.

 1. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 2. Sprzedawca informuje o istnieniu platformy ODR (platforma do rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy: obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą oraz ograniczona jest jedynie do wartości Zamówienia.

 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Klient niebędący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w §3 Regulaminu, przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu oraz sposobu zwrotu zwracanego Produktu. Zwrot dokonany w inny sposób może nie zostać przyjęty przez Sprzedawcę.

 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosują się odpowiednio do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znaleźć można w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://proautomatic.pl/content/2-polityka-prywatnosci.§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedawcy, jest zabronione.

 2. Sprzedawcy informuje, że zdjęcia i wizualizacje Produktów zamieszczone w Sklepie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Klienta.§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Do oceny praw i obowiązków Stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedawcy, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres mailowy Klienta.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (który nie jest Klientem będącym Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.

 5. Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumentów nie obowiązują postanowienia Regulaminu sprzeczne z art. 3851 - art. 3853 Kodeksu cywilnego lub art. 27 - art. 38a. Ustawy o prawach konsumenta. W takim przypadku wobec Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw Konsumentów.

 6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Regulaminu, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Strony.

 7. Sprzedawcę nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2021 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO PRO AUTOMATIC

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do której stosują się przepisy dotyczące konsumentów zgodnie z art. 385
5 Kodeksu cywilnego

                                     

_____________________

                                            Miejscowość, data

Pro Automatic sp. z o.o.
Tadeusza Kościuszki 227
40-600 Katowice

Imię i Nazwisko: ________________________________

Ulica: ________________________________

Kod pocztowy: ________________________________

NIP: ________________________________

Oświadczam, że odstępuję od umowy ________________________________

Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie płatności na:

    1. [_] podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,

    2. [_] podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego: ________________________________

Imię, nazwisko: ________________________________

Adres: ________________________________

________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________

Adres: ________________________________

________________________________

                                                                     

     ________________________________

                                                                          Czytelny Podpis

Załącznik w wersji .pdf